משרד רואי חשבון וייעוץ עסקי

Accounting and business advisory‏

לקביעת פגישה חייגו

02-5343735

בלוך 76, קרית יערים – טלזסטון, טל: 02-5343735 נייד: 058-5549010

היערכות לקראת סוף שנת המס 2020
אורנה בהר, רואת חשבון

אורנה בהר, רואת חשבון

היערכות לקראת סוף שנת המס 2020

לקוחות יקרים,

שנת המס עומדת לקראת סיומה, תאריך ה-31 בדצמבר הינו תאריך משמעותי עבורכם ועבור העסק שלכם, על מנת להיערך לכך בהתאם, הכנו עבורכם את החוזר המצ"ב.

בחוזר זה, פרטנו עבורכם הנחיות חשובות, נודה לכם אם תקדישו מזמנכם לקריאת החוזר בעיון תוך התמקדות בסעיפים הרלוונטיים עבורכם.

כתמיד, נשמח לתת לכם את מלוא הסיוע וההדרכה על מנת לסיים את שנת המס בצורה המיטיבה עבורכם.

הכנסות והוצאות

 • למדווחים על בסיס מזומן- כספים המקבלים בשנת המס הבאה (החל מה-1.1 ) לא יחשבו כהכנסה בשנת המס הנוכחית. לפיכך דחיית הכנסות בפועל אחרי 31 בדצמבר תקטין את חבות המס. יש לשים לב, כי פעולה כזו ללא בסיס כלכלי עלולה להיתפס כעסקה מלאכותית על כל המשתמע מכך.

כמו כן, הוצאות שהוצאו לצורך "יצור הכנסה" (הקשורות והדרושות לעסק) עד 31 בדצמבר ואשר שולמו בפועל, יוכרו כהוצאה על פי מועד התשלום.

 • כאשר קיימים הפסדים עסקיים שוטפים- יש לשקול הקדמת הכנסות שאינן בהכרח הכנסות מעסק (כגון: דמי שכירות מראש, משיכת פיצויים מקופת גמל וכיו"ב לשם קיזוזן מההפסדים השוטפים) זאת מאחר והפסד שנוצר מפעילות עסקית בשנת המס ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה, לעומת הפסד מועבר מעסק שניתן לקיזוז בשנים הבאות רק כנגד רווח הון בעסק.
 • קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש- לפי סעיף 8ב' לפקודה דמי שכירות ימסו על בסיס מזומן.
 • השלמת הוצאות עסקיות- ארנונה, ביטוחים, נסיעות עסקיות לחו"ל, ריכוז ריבית ועמלות בחשבון הבנק העסקי, אישורים שנתיים על הפקדות לפנסיה עבור עובדים, חוזי שכירות.
 • בדיקת שלמות ההוצאות שנרשמו כגון: חשמל, טלפון, פלאפון וכדומה.
 • השלמת הפרשי שכר לעובדים.
 • רכישת קופה רושמת- מהווה הוצאה מוכרת בשנת המס ולא השקעה ברכוש קבוע.
 • חובות אבודים- על מנת להכיר בחובות אבודים כהוצאה מוכרת יש להקדים ולטפל בגביית חובות אלו כדי להוכיח לרשויות המס שנעשו ניסיונות לגביית החובות. פעולות כגון: פניה להוצאה לפועל, הגשת תביעה משפטית וכדו' הינן בדרך כלל הוכחות קבילות.
 • קיזוז הפסדי הון- כאשר נוצר הפסד הון ממכירת מכונות וציוד ומתוכננת רכישה של מכונות וציוד, כדאי לשקול ולהקדים את הרכישה לשנה הנוכחית כדי לנצל את ההטבות שבסעיף 27 לפקודה (הפיכת הפסד הון להפסד פירותי).
 • באם נוצר רווח הון ריאלי ממכירת נכס בר פחת, ניתן לשקול לדחות את רווח ההון באמצעות רכישת נכס בר פחת אחר המחליף את הנכס הנמכר, והכל בכפוף לאמור בסעיף 96 לפקודה.

מלאי

31 בדצמבר הוא יום המאזן ולכן יש לערוך את מפקד המלאי לאותו תאריך. ניתן לערוך את המפקד בתוך עשרה ימים מיום המפקד עד יום המאזן. יש לערוך רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד הספירה לבין תאריך המאזן ולבצע התאמות לצורך קביעת המלאי בתאריך המאזן.

להלן מספר הוראות לביצוע מפקד המלאי:

 • יש לקבוע מועד לספירת המלאי ולהודיענו מהם התאריכים והסידורים שנקבעו בקשר לכך.
 • יש להכין את רשימות הספירה ב-3 עותקים. עותק אחד, נבקשכם להעביר למשרדנו מיד בתום הספירה כשהוא חתום ע"י הסופרים וע"י ממונה הספירה (אנא ציינו ליד החתימה את שם החותם).
 • גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספור עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך המפקד, מקום אחסון המלאי הנספר.
 • ממצאי הספירה ירשמו בדיו בציון כמויות, יחידת מדידה (ק"ג, מטרים, מארזים וכיו"ב), סימני זיהוי (מספר קטלוגי וכדו') מקום אחסון, מצב הטובין (מחזור איטי, מלאי מת, וכדו') סחורות במשגור ירשמו בנפרד.
 • בגמר הספירה יחוברו הדפים המקוריים ובדף האחרון יצוין מספר הדפים, תאריך הספירה וחתימת המשתתפים בה.
 • בגמר ריכוז רשימות המלאי יש לבצע חישוב מחירים ולרשום את נתוני העלות לפרטים
 • אם קיים במועד המפקד מלאי השייך לכם ונמצא ברשותו של אחר, יש לרשמו בנפרד, תוך ציון מקום האחסון וסיבת החזקתו מחוץ לעסק (כגון: נשלח לעיבוד, סחורה בדרך) יש לקבל אישור ממחזיק הסחורה.
 • בנוגע לעבודות הנמצאות בתהליך יש לערוך רשימה ולהעריך את עלות ההשקעה עד ליום הספירה.

חישוב שווי המלאי

את חישוב עלותו הכוללת של המלאי ניתן לערוך במועד מאוחר יותר. יש לכלול בעלות מלאי השייך לכם ונמצא אצל אחרים, ואין לכלול מלאי השייך לאחרים אף אם הוא נמצא ברשותכם (כגון מלאי שנמכר לפני תאריך המאזן אך טרם נשלח ללקוח).

שמירת רשימות המלאי

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת ניהול החשבונות של עסקכם ויש לשמור אותן במשך 7 שנים מתום שנת המס או שש שנים ממועד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, כמאוחר מבניהם.

שימו לב,

 • כל עסק שקיים בו מלאי חייב במפקד מלאי, גם עוסק פטור.
 • עוסקים מורשים וחברות עליהם לרשום את עלות המלאי ללא מע"מ.
 • אין חובה לסגור את העסק ביום ספירת המלאי, אך יש לבצע מעקב אחר כניסה יציאה של טובין שנספרו או שטרם נספרו.
 • יש לספור כל מלאי שנמצא ברשותכם אף אם אינו שייך לכם. גם פריטים שנמכרו או יצאה חשבונית בגינם וגם מלאי מת יספרו בספירות המלאי אך לא יכללו בחישוב השווי הסופי.
 • רכישת כמות ניכרת של מלאי בסוף שנה אינה מקטינה את הרווח ואינה נחשבת כהוצאה.

כספים ויתרות

 • יש לספור את המזומנים בקופה, לסכם את ספר הקופה ולהתאימו לספירה.
 • יש להכין רשימה של השיקים הדחויים הנמצאים בקופה בסוף יום 31 בדצמבר.
 • יש להכין רשימת של שיקים שחזרו מלקוחות ומצויים בידכם בהליך גביה או משמורת.
 • יש להכין רשימה של לקוחות וספקים (חייבים וזכאים) ליום 31 בדצמבר.

העסקת עובדים

אם הנכם מעסיקים עובדים עליכם להחתים את כל עובדיכם על טפסי 101 חדשים לשנת המס החדשה. על העובדים למלא את הטופס מחדש ולעדכן בו שינויים במצבם האישי.

הוצאות רכב

לצורך הכרה בהוצאות רכב המשמש לעסק הנכם נדרשים לרשום מונה רכב ליום 31 בדצמבר. מצורף כנספח לחוזר זה טופס בו עליכם למלא את פרטי הרכב שברשותכם.

הכנסות משכר דירה למגורים

ככלל, דמי שכירות שהפיק תושב ישראל שמקורם באחוזת בית, בקרקע או בבניין תעשייתי חייבים במס בהתאם להוראות סעיף 3(6) לפקודת מס הכנסה. מבחינת היקף ואופן המיסוי ביחס לדמי שכירות שהתקבלו מהשכרה של דירת מגורים, עומדים בפני בעלי דירות 3 מסלולי מיסוי אפשריים: מסלול הפטור, מסלול מס מופחת (10%) ומסלול מיסוי רגיל.

מסלול הפטור עדיף למי שברשותו דירת מגורים או דירות מגורים  שסה"כ דמי השכירות המגיעים מהם אינם עולים משמעותית על התקרה בחוק. באותם מקרים בהם דמי השכירות עולים על תקרת הפטור וכאשר ההוצאות השוטפות אינן משמעותיות, ישנה עדיפות למסלול המס המופחת (10%) על פני שני המסלולים האחרים, לפחות ברמת המיסוי השוטף. מסלול המיסוי הרגיל הינו אטרקטיבי באותם המקרים שבהם לבעל הנכס הוצאות שוטפות המפחיתות באופן משמעותי את ההכנסות החייבות מהשכרת הנכס (פחת, תיקונים שוטפים, מימון מוכר ועוד). יש לשים לב כי השבחות הנכס בכל מקרה אינן מותרות בניכוי באופן שוטף כי אם באמצעות פחת, כאשר יתרת ההוצאה תוכר כניכוי מהשבח במועד המכירה (ביחס למכירת דירה החייבת במס שבח).

הטבות מס

ביטוח לאומי-

יש להשלים את כל תשלומי הביטוח לאומי לשנת המס כולל תשלום עבור חודש דצמבר. חלק מתשלומים אלו ינוכו מהכנסתכם החייבת ויחסכו לכם מס.

תרומות-

תרומות למוסדות ציבור להם יש אישור לפי סעיף 46 לפקודה מעניקים לכם זיכוי ממס בגובה 35% מסך התרומה ליחיד ו-23% לחברה.

פנסיה חובה לעצמאים-

להזכירכם, החל משנת 2017 קיימת חובה לעצמאים להפריש עבורם לקרן פנסיה. החל משנת 2018 חוסר בהפקדה מוגדר כעבירה העלולה להביא להטלת קנס בסך 500 ₪. להלן בקצרה פרטי החוק:

החובה להפריש לפנסיה הינה לעצמאים מגיל 21 עד 60.

חובת ההפרשה היא עד גובה השכר הממוצע במשק.

עצמאי שהוא גם שכיר אינו צריך להפריש במידה ומופרש לו לפנסיה במשכורת, הסכום הנדרש בחוק.

סכום ההפרשה נקבע מהרווח הצפוי, הסכום המקסימלי שחובה להפקיד לחודש בשנת 2020 עומד על 897 ₪ לחודש (10,764 ₪ לשנה) למי שהרווח החודשי הינו לפחות 10,551 ₪ (השכר הממוצע במשק) ומעלה.

הפקדות אלו מלבד הזכויות הביטוחיות שהן מקנות לכם, מעניקות לכם הטבות מס.

קרן השתלמות-

קרן השתלמות היא אחד מאמצעי החיסכון המשתלמים ביותר כיום, מכיוון שהיא מעניקה הטבות מס רבות ופטורים בלעדיים שאינם כלולים באפיקי חיסכון אחרים ובניגוד לקרן פנסיה, היא נזילה כבר לאחר שש שנים.

סכום ההפקדה המקסימאלי המוכר למס הוא 11,880 ₪ או 4.5% מההכנסה  הקובעת (ההכנסה המקסימאלית לגבי עצמאים היא 264,000 ₪ בשנה). חסכון מקסימאלי במס הכנסה של 5,940 ₪. ניתן להפריש סכום נוסף סה"כ עד 18,240 ₪ בפטור ממס.

עיתוי ההפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות

אנו ממליצים לא לדחות לרגע האחרון את ההפקדות לקצבה וקרנות השתלמות הן מהסיבה שאיכות הייעוץ שנקבל בסוף השנה מיועצי ההשקעות ומסוכני הביטוח שונה מאד ממה שהיינו יכולים לקבל בדיוק מאותו יועץ לפני כן. והן מהסיבה שאנו בעצם מפסידים את כל התשואה שהיינו יכולים להשיג כבר מתחילת השנה.

מס הכנסה שלילי

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) הוא תוספת הכנסה המשולמת על ידי רשות המיסים ישירות לחשבונות הבנקים של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות שכר נמוכות, לצמצם פערים חברתיים- כלכליים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה, וזאת על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי, בהווה ובעתיד.

מעגל הזכאים הורחב וכיום ניתנות הטבות גם להורים עובדים במשפחות חד הוריות, עובדים עם מוגבלויות ועוד.

באתר רשות המיסים קיים סימולאטור לבדיקת זכאות וחישוב סכום המענק בגין מס הכנסה שלילי.

 

אין להיזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב לאמור בו.

אנו עומדים לרשותכם לסיוע וייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לחוזר זה ובנושאים נוספים.

הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל, ככל שנידרש.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון לחץ כאן.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים!

אולי יעניין אותך גם...

אנחנו תמיד כאן בשבילכם במענה סבלני לכל שאלה או בעיה!

לקביעת פגישת ייעוץ וליצירת קשר

ניתן לחייג למספר 058-5549010 או למלא את הטופס:

דילוג לתוכן