משרד רואי חשבון וייעוץ עסקי

Accounting and business advisory‏

לקביעת פגישה חייגו

02-5343735

בלוך 76, קרית יערים – טלזסטון, טל: 02-5343735 נייד: 058-5549010

רואי חשבון באזור ירושלים
אורנה בהר, רואת חשבון

אורנה בהר, רואת חשבון

מידע למעסיק
מעסיק עובדים? כמה דברים שאתה חייב לדעת!

כמעסיקים ההתמקדות באופן טבעי היא בטובת העסק ולא תמיד נשמרת הקפדה על זכויות העובדים בו. יש בכך שילוב של סיכון עסקי (מי רוצה תביעות משפטיות נגדו?) וגם יצירת תחושת מירמור אצל עובדים, דבר שכמובן לא מסייע לשיפור תפוקתם.
במאמר "מידע למעסיק" זה נציג לכם את מירב המידע הרלוונטי. מובן כי ישנם עוד זכויות פחות שכיחות וכן חובה עליכם לבדוק את צווי ההרחבה החלים עליכם. בכל מקרה אנו לשירותך בכל שאלה.

 1. תהליך קליטת עובדים חדשים:

 • יש להקפיד על מתן תשובה לאחר קיום ראיון עבודה גם במקרה של תשובה שלילית.
 • על העובד למסור טופס 101 תוך שבעה ימים מיום תחילת עבודתו ולצרף צילום תעודת זהות לספח.
 1. סיום יחסי עובד-מעביד:

שימוע והודעה מוקדמת-

מעביד המבקש לפטר עובד, חייב לערוך שימוע לפני פיטורין ורישום פרוטוקול מתעד, הליך השימוע יכלול:

 • העובד ידע על הכוונה לפטרו.
 • יש לפרט בפני העובד את הטענות העומדות נגדו.
 • על המעסיק להודיע לעובד על מועד לשימוע.
 • יש לתת לעובד שהות להתכונן לשימוע ולערוך את טיעוניו כנגד הכוונה לפטרו.
 • יש לערוך את השימוע בלב פתוח.

אי מתן זכות שימוע הופך את הפיטורין שלא כדין שהצעדים נגדו הן החזרה לעבודה ו/או פיצוי כספי.

כמו כן, המעביד מחויב לתת לעובד הודעה מוקדמת בכתב על הפיטורין של מספר ימים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה.

אישור העסקה-

לאחר סיום העסקה, על המעסיק למסור לעובד מכתב על תקופת העסקה של העובד (מועד תחילת העבודה ומועד סיום העבודה) בסיום יחסי עובד מעביד גם בהתפטרות של עובד מרצונו.

בגין אי מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד יושת קנס מנהלי (20,220 ₪ ).

הכנת תחשיבים לסיום יחסי עובד מעביד-

יש לתייק בתיק העובד טפסי 161 -161א חתומים וכן תחשיב פיצויים מפורט כולל תחשיבים נוספים בקשר עם סיום יחסי עובד מעביד כדוגמת- פדיון חופשה, הבראה וכדו'.

 1. תיקי העובדים:

כרטיס עובד-

כל עובד, בתוך שבוע ימים מיום שהתחיל לעבוד אצל מעבידו או ביום שקיבל את משכורתו לראשונה מהמעביד (לפי המוקדם ביניהם) ולאחר מכן באחד בינואר של כל שנה, חייב למלא טופס 101 (כרטיס עובד) ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד.

אם חל שינוי כלשהו באחד הפרטים המפורטים בטופס, חייב העובד להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.

על פי הפרטים האישיים שרשם העובד בטופס 101 ועל פי בקשותיו להקלה ולתיאום מס, כפי שנרשמו בטופס, מחשב המעביד את הזיכויים והפטורים המגיעים לעובד ואת המס שיש לגבות ממנו. לפיכך ישנה חשיבות לוודא מילוי נכון ומלא של כל הפרטים הנדרשים.

החל משנת 2014 חלה החובה לצרף צילום תעודת זהות לטופס.

הודעה לעובד-

מעביד צריך למסור לעובד, לא יאוחר מ-30 יום מהיום בו העובד התחיל לעבוד, הודעה בכתב, שבה יפרט את תנאי העסקתו, הודעה זו אינה מהווה הסכם עבודה.

בגין אי מסירת הודעה לעובד על פי החוק יושת קנס מנהלי (קנס 5,000 ₪) וכן סנקציה פלילית (קנס עד 14,400 ₪) וסנקציה אזרחית (קנס עד 15,000 ₪ ו/או צו עשה לתיקון ההפרה).

 1. דוחות נוכחות ומתן הפסקות ביום עבודה:

דוחות נוכחות-

על המעביד לנהל פנקס עבודה בו יערוך רישום מדויק של ימי עבודה ושעות עבודה בהן עבד העובד, ושעות מנוחה שבועית, באמצעים אשר יבטיחו את מהימנות הרישום- אמצעים דיגיטליים/ מכניים/ אלקטרונים (שעון נוכחות או רישום ידני מידי יום החתום על ידי העובד ומאושר ע"י המנהל.

על אי ניהול דוח נוכחות בכלל או ניהול שלא כדין יוטל קנס מנהלי (בסך 5,050 ₪ לעובד).

מעביד אשר לא יערוך רישום מדויק יישא בנטל ההוכחה כי העובד לא ביצע את השעות הנוספות הנטענות על ידו.

הפסקה-

המעביד חייב לתת הפסקה לעובד, במשרה של עבודת כפיים- מעל 6 שעות ביום ובמשרה רגילה- מעל 9 שעות ביום.

מעביד שלא ייתן הפסקות לעובד כחוק יוטל עליו קנס מנהלי (5,050 ₪ לעובד).

חשוב לציין כי גם עובדים המקבלים שכר גלובלי חייבים לנהל דוח נוכחות.

 1. ניהול ותשלום חופשה ומחלה:

חופשה- 

החוק מחייב את המעביד לנהל פנקס חופשה עם הפרטים הבאים:

 • שם+ שם משפחה+ שם האב
 • מס' זהות
 • תאריך תחילת עבודה
 • מועד החופשה שניתנה
 • דמי חופשה ששולמו ותאריך התשלום
 • תאריך סיום העבודה
 • פדיון חופשה ששולם ותאריך התשלום

על המעסיק לפרט בתלוש השכר את מספר ימי החופשה שניתנו לעובד בתקופת התשלום, את סכום התשלום בגינם ואת יתרת ימי החופשה.

בפועל- ניהול פנקס החופשה מתבצע באמצעות מעקב בתלושי השכר, על ימי החופשה שנצברו ושנוצלו.

           על אי ניהול פנקס חופשה יוטל קנס מנהלי על המעסיק (5,000 ₪),

אי מתן חופשה שנתית לעובד או אי תשלום דמי חופשה או פדיון ימי חופשה בהתאם להוראות החוק יושת קנס מנהלי (20,000 ₪).

מחלה-

עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו, בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית (90 יום) שכר בעד תקופת מחלתו.

על המעביד לציין בתלוש השכר את מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה.

 1. העסקה בשעות נוספות, במנוחה שבועית ושעות נוספות גלובליות:

חל איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות , ניתן להעסיק עובד עד 4 שעות נוספות ביום ועד 16 שעות נוספות בשבוע. יש להקפיד על תשלום גמול שעות נוספות ועבודה בשעות המנוחה השבועית בתעריף גבוה כחוק. על אי עמידה בחוק יהיה קנס מנהלי (20,000-35,000 ₪).

שעות נוספות גלובליות-

אפשרות תשלום "גמול שעות נוספות גלובלי" לא הוסדר בחקיקה אך במקרים מסויימים ובכפוף לתנאים היא הוכרה בפסיקה כלגיטימית. תשלום שעות נוספות גלובלי נעשה בדרך של תוספת קבועה, הנפרדת מהשכר, כשתוספת זו מגלמת ממוצע שעות נוספות חודשי אשר כמכלול שקול לסכום שהיה מתקבל לכל הפחות מתחשיב של היקף השעות הנוספות. התנאים המרכזיים להכרה בצורת תשלום זו הינם:

 • יש לחתום על חוזה עבודה מתאים עם המעסיק.
 • יש להפריד בין רכיב שכר הבסיס לבין רכיב השעות הנוספות, באופן שיהיה ברור מהו השכר ומהו הגמול עבור השעות הנוספות.
 • יש לחשב את שיעור התוספת באופן שגובה התוספת לא יפחת ממה שהיה משולם לעובד אילו קיבל גמול שעות נוספות בעד השעות הנוספות שעבד בפועל לפי הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה.
 • יש לסכם מראש על מספר השעות הנוספות שעבורן משולמת התוספת.
 • על המעסיק לפקח על השעות הנוספות שבמהלכן מועסק העובד ולוודא כי התנאים שנקבעו בחוזה מתקיימים במלואם.
 • התשלום הגלובלי אינו בא כתחליף לזכויות אחרות.
 1. הפרשות פנסיוניות:

החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני, בנוסף מחויב המעסיק להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורין של העובד. שיעור ההפרשות הוא: עובד: 6% פנסיה. מעסיק: 6.5% פנסיה, 6% פיצויים.

חובת הפרשת סכומים לביטוח פנסיוני חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה. עובדים שהגיעו לגיל פרישה יהיו זכאים לביטוח פנסיוני בתנאי שאינם מקבלים קצבה.

תחילת הזכאות הינה לאחר 6 חודשים מתחילת העבודה. עובד שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני קודם, יהיה זכאי להפרשות כבר מתחילת עבודתו, הביצוע בפועל יהיה רטרואקטיבי, לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס לפי המוקדם.

השכר המבוטח הינו השכר שקבוע בחוק פיצויי פיטורים ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד המהוות חלק מהשכר הקובע לפיצויים, כקבוע בתקנות.

בהתאם לצו, חובת ההפרשה לפנסיה הינה עד גובה השכר הממוצע במשק.

תשלומים לקופות יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:

 • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.

על פיגור במועד העברת תשלומים פנסיוניים תחול ריבית פיגורים בנקאית, החל מה-16 לחודש שאחרי תשלום השכר.

קנס מנהלי בגין אי הפרשה לפנסיה או שלא בהתאם לצו ההרחבה יושת על מעסיק (35,000 ₪) ובמידה והמעסיק ניכה סכומים מהעובד לקופת גמל ולא העבירם לקופה בתוך 30 יום מהיום שרואים את השכר כ"מולן" דינו מאסר שנתיים או קנס פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (עד כ-1,000,000 ₪) נושא משרה- מחצית.

כמו כן, הפרת חובת הפרשה לפנסיה תחייב את המעסיק בקרות אירוע מזכה להיכנס לנעלי חברת הביטוח.

 1. דיווח לקופות על ידי קובץ לדיווח אחיד:

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, חלה חובת דיווח על המעסיק על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד שנקבע על ידי משרד האוצר.

כל מעסיק נדרש להתקשר עם מתפעל פנסיוני כדי להבטיח עמידה בדרישות החוק, וכדי להימנע מקנסות כבדים שיושתו על מי שלא דיווח כראוי על עובדיו אף אם ההפקדות בפועל של הכספים בוצעו כראוי.

מתפעל פנסיוני יכול להיות חברה ייעודית שנותנת שרותי תפעול לשם כך בלבד. עלות של תפעול פנסיוני למעסיק היא כ10-12 ₪ לתלוש. סוכנויות הביטוח הגדולות במשק נותנות שירותי תפעול פנסיוני בעלות של 0.6% מכלל ההפרשות החודשיות (עובד+ מעסיק) לכל הקופות והקרנות. מדובר על פי רוב בעלות גבוהה יותר ממתפעל שאינו סוכן אך עלות זו יורדת מדמי הניהול שמשלם העובד.

 1. עובדי קבלן:

חברה המעסיקה עובדים (לפחות 4) באמצעות קבלני משנה בתחום האבטחה והשמירה, הניקיון וההסעדה. מוטלת עליה החובה לבחון את ההסכמים מול קבלני השירות האם הם עומדים בהוראות החוק. כמו כן, יש לבצע בדיקות תקופתיות על תשלום השכר לעובדים ע"י נותן השירות בכדי לנקוט אמצעים סבירים למניעת פגיעה בזכויות עובדי הקבלן.

המידע המובא בדף זה הינו תמציתי ובסיסי בלבד, ונועד להכרה בסיסית של מושגים מעולם השכר.

מדריכים נוספים ניתן לקרוא באתר כל זכות.

מוקדים ממשלתיים:

אנו עומדים לרשותכם לסיוע וייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לחוזר זה ובנושאים נוספים.

הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל, ככל שנידרש.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון לחץ כאן.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים!

אולי יעניין אותך גם...

החזרי מס

ל-80% מהשכירים בישראל מגיע החזר מס. סכום ההחזר ממס הכנסה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים לשכירים ששילמו מס הכנסה ויש להם סיבה אחת או יותר

מידע נוסף

ייעוץ פרישה

ייעוץ פרישה – הדרך החכמה לפרישה בטוחה ייעוץ לפרישה הינו אחד התהליכים החשובים והמורכבים במהלך חייו של חוסך לפנסיה! פרישה היא צומת החלטה חשובה בחיים,

מידע נוסף

אנחנו תמיד כאן בשבילכם במענה סבלני לכל שאלה או בעיה!

לקביעת פגישת ייעוץ וליצירת קשר

ניתן לחייג למספר 058-5549010 או למלא את הטופס:

דילוג לתוכן