משרד רואי חשבון וייעוץ עסקי

Accounting & business advisory‏

בלוך 76, קרית יערים 
טל:
02-5343735 נייד: 058-5549010

כתבה סוף שנת המס
Picture of אורנה בהר, רואת חשבון

אורנה בהר, רואת חשבון

כך ניערך נכון לסיום שנת המס

סוף שנת המס מביאה עמה אפשרויות לניצול פטורים והטבות, ולמקסום זכויות. כל מה שצריך לדעת על מנת להיערך נכון.

שנת המס עומדת לקראת סיומה, תאריך ה-31 בדצמבר הינו תאריך משמעותי עבורכם ועבור העסק שלכם.

מומלץ לעצור לרגע את מרוץ החיים בכדי שנוכל לשפר עמדות ולהשיג תוצאות עסקיות טובות יותר בשנת המס הבאה. רבים מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים אינם עורכים מעקב ואינם מודעים למצב הכספי בעסק ועל כן, אין הם מודעים לתוצאות פעילותם במהלך השנה. להלן מספר נקודות חשובות לצורך הערכות לתום שנת המס:

הכנסות והוצאות

לנישומים הרשאים לדווח על בסיס מזומן יש אפשרות להקדים את הוצאותיהם ולדחות את הכנסותיהם באופן חוקי שכן המבחן להכרה בהוצאות ובהכנסות הוא מועד ביצוע התשלום או התקבול אך הכל במבחן הסבירות וההגיון. הוצאות שניתן להקדימן: ספרות מקצועית, השתלמויות, צרכי משרד, תיקונים ואחזקה, שכר טרחת רו"ח ועו"ד וכיוצ"ב. לידיעתכם, רכישת קופה רושמת מהווה הוצאה מוכרת בשנת המס ולא השקעה ברכוש קבוע.

לגבי מעסיקים מומלץ לשלם את משכורות חודש דצמבר עד 31 בדצמבר 2020 לרבות השלמת הוצאות נלוות לשכר כמו קופות גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ותשלומים בגין פיצויי פרישה, על מנת להבטיח את התרת ההוצאה בשנת המס 2020.

באשר לדחיית הכנסות על ידי דחיית קבלת הכסף, יש לשים לב כי לעיתים דחיית התקבול עלולה לגרום להפסד כלכלי לעסק.

אם ליחיד יש הכנסה נמוכה או הפסדים, כדאי לדחות הוצאות ולהקדים הכנסות כדי להשאיר בידיו הכנסה מספקת לשם ניצול מדרגות המס הנמוכות, הניכויים והזיכויים האישיים המגיעים לו, שכן לא ניתן להעביר הטבות מס אלו לשנה הבאה.

כאשר קיימים הפסדים עסקיים שוטפים, כדאי לשקול הקדמת הכנסות שאינן בהכרח הכנסות מעסק (כגון: דמי שכירות מראש, משיכת פיצויים מקופת גמל וכיו"ב לשם קיזוזן מההפסדים השוטפים) זאת מאחר והפסד שנוצר מפעילות עסקית בשנת המס ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה, לעומת הפסד מועבר מעסק שניתן לקיזוז בשנים הבאות רק כנגד רווח הון בעסק.

לפי סעיף 8ב' לפקודה דמי שכירות ימסו על בסיס מזומן. יש לשים לב כאשר מתקבלים דמי שכירות מראש, הם ימוסו בעת קבלתם.

הוצאות עסקיות כגון: ארנונה, ביטוחים, נסיעות עסקיות לחו"ל, ריכוז ריבית ועמלות בחשבון הבנק העסקי, אישורים שנתיים על הפקדות לפנסיה עבור עובדים, חוזי שכירות, שלא נדרש עליהן המע"מ בשוטף, רצוי להעבירן כבר כעת, ולרושמן בהנהלת החשבונות.

כדאי לבדוק בדיקת שלמות ההוצאות שנרשמו כגון: חשמל, טלפון, פלאפון וכדומה.

על מנת להכיר בחובות אבודים כהוצאה מוכרת יש להקדים ולטפל בגביית חובות אלו כדי להוכיח לרשויות המס שנעשו ניסיונות לגביית החובות. פעולות כגון: פניה להוצאה לפועל, הגשת תביעה משפטית וכדו', הינן בדרך כלל הוכחות קבילות.

כאשר נוצר הפסד הון ממכירת מכונות וציוד ומתוכננת רכישה של מכונות וציוד, כדאי לשקול ולהקדים את הרכישה לשנה הנוכחית כדי לנצל את ההטבות שבסעיף 27 לפקודה (הפיכת הפסד הון להפסד פירותי).

באם נוצר רווח הון ריאלי ממכירת נכס בר פחת, ניתן לשקול לדחות את רווח ההון באמצעות רכישת נכס בר פחת אחר המחליף את הנכס הנמכר, והכל בכפוף לאמור בסעיף 96 לפקודה.

מלאי

31  בדצמבר הוא יום המאזן ולכן יש לערוך את מפקד המלאי לאותו תאריך. ניתן לערוך את המפקד בתוך עשרה ימים מיום המפקד עד יום המאזן. יש לערוך רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד הספירה לבין תאריך המאזן ולבצע התאמות לצורך קביעת המלאי בתאריך המאזן.

לפי הוראות מס הכנסה יש לבצע את מפקד המלאי כדלהלן:

ראשית, יש לקבוע מועד לספירת המלאי ולהודיע לרואה החשבון מהם התאריכים והסידורים שנקבעו בקשר לכך.

ולאחר מכן יש להכין את רשימות הספירה ב-3 עותקים. עותק אחד נדרש להעביר לרואה החשבון מיד בתום הספירה כשהוא חתום ע"י הסופרים וע"י ממונה הספירה (יש לציין ליד החתימה את שם החותם).

רשימות הספירה ירשמו בצורה זו: גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספור עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון המלאי הנספר.

ממצאי הספירה ירשמו בדיו בציון כמויות, יחידת מדידה (ק"ג, מטרים, מארזים וכיו"ב), סימני זיהוי (מספר קטלוגי וכדו') מקום אחסון, מצב הטובין (מחזור איטי, מלאי מת, וכדו') סחורות במשגור ירשמו בנפרד.

בגמר הספירה יחוברו הדפים המקוריים ובדף האחרון יצוין מספר הדפים, תאריך הספירה וחתימת המשתתפים בה.

בגמר ריכוז רשימות המלאי יש לבצע חישוב מחירים ולרשום את נתוני העלות לפרטים.

אם קיים במועד המפקד מלאי השייך לכם ונמצא ברשותו של אחר, יש לרשמו בנפרד, תוך ציון מקום האחסון וסיבת החזקתו מחוץ לעסק (כגון: נשלח לעיבוד, סחורה בדרך) יש לקבל אישור ממחזיק הסחורה.

בנוגע לעבודות הנמצאות בתהליך יש לערוך רשימה ולהעריך את עלות ההשקעה עד ליום הספירה.

רוצים לקבל דוגמא לגיליון ספירת מלאי תקין לפי הוראות מס הכנסה?

שלחו לנו הודעת ווטסאפ 058-5549010 או במייל orna@ornabehar.co.il , ונשלח לכם את הגליון!

את חישוב עלותו הכוללת של המלאי ניתן לערוך במועד מאוחר יותר. יש לכלול בעלות מלאי השייך לכם ונמצא אצל אחרים, ואין לכלול מלאי השייך לאחרים אף אם הוא נמצא ברשותכם (כגון מלאי שנמכר לפני תאריך המאזן אך טרם נשלח ללקוח).

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת ניהול החשבונות של עסקכם ויש לשמור אותן במשך 7 שנים מתום שנת המס או שש שנים ממועד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, כמאוחר מבניהם.

לתשומת לבכם,

כל עסק שקיים בו מלאי חייב במפקד מלאי, גם עוסק פטור, בכפוף להוראות ניהול הספרים החלים עליו.

עוסקים מורשים וחברות עליהם לרשום את עלות המלאי ללא מע"מ.

אין חובה לסגור את העסק ביום ספירת המלאי, אך יש לבצע מעקב אחר כניסה ויציאה של טובין שנספרו או שטרם נספרו.

יש לספור כל מלאי שנמצא ברשותכם אף אם אינו שייך לכם. גם פריטים שנמכרו או יצאה חשבונית בגינם וגם מלאי מת יספרו בספירות המלאי אך לא יכללו בחישוב השווי הסופי.

רכישת כמות ניכרת של מלאי בסוף שנה אינה מקטינה את הרווח ואינה נחשבת כהוצאה.

כספים ויתרות

סיפרו את המזומנים בקופה, סכמו את ספר הקופה והתאימו לספירה. הכינו רשימה של השיקים הדחויים הנמצאים בקופה בסוף יום 31 בדצמבר. ורשימה של שיקים שחזרו מלקוחות ומצויים בידכם בהליך גביה או משמורת. הכינו רשימה של לקוחות וספקים (חייבים וזכאים) ליום 31 בדצמבר.

העסקת עובדים

אם הנכם מעסיקים עובדים עליכם להחתים את כל עובדיכם על טפסי 101 חדשים לשנת המס החדשה. על העובדים למלא את הטופס מחדש ולעדכן בו שינויים במצבם האישי.

הוצאות רכב

לצורך הכרה בהוצאות רכב המשמש לעסק הנכם נדרשים לרשום מונה רכב ליום 31 בדצמבר.

לקבלת גיליון פרטי רכב – שלחו לנו הודעת ווטסאפ 058-5549010 או במייל orna@ornabehar.co.il

הכנסות משכר דירה למגורים

ככלל, דמי שכירות שהפיק תושב ישראל שמקורם באחוזת בית, בקרקע או בבניין תעשייתי חייבים במס בהתאם להוראות סעיף 3(6) לפקודת מס הכנסה. מבחינת היקף ואופן המיסוי ביחס לדמי שכירות שהתקבלו מהשכרה של דירת מגורים, עומדים בפני בעלי דירות 3 מסלולי מיסוי אפשריים: מסלול הפטור, מסלול מס מופחת (10%) ומסלול מיסוי רגיל.

מסלול הפטור עדיף למי שברשותו דירת מגורים או דירות מגורים שסה"כ דמי השכירות המגיעים מהם אינם עולים משמעותית על התקרה בחוק. באותם מקרים בהם דמי השכירות עולים על תקרת הפטור וכאשר ההוצאות השוטפות אינן משמעותיות, ישנה עדיפות למסלול המס המופחת (10%) על פני שני המסלולים האחרים, לפחות ברמת המיסוי השוטף. מסלול המיסוי הרגיל הינו אטרקטיבי באותם המקרים שבהם לבעל הנכס הוצאות שוטפות המפחיתות באופן משמעותי את ההכנסות החייבות מהשכרת הנכס (פחת, תיקונים שוטפים, מימון מוכר ועוד). יש לשים לב כי השבחות הנכס בכל מקרה אינן מותרות בניכוי באופן שוטף כי אם באמצעות פחת, כאשר יתרת ההוצאה תוכר כניכוי מהשבח במועד המכירה (ביחס למכירת דירה החייבת במס שבח).

הטבות מס

התשלומים הבאים מהווים ניכויים וזיכויים, ויכולים להקל עליכם מתשלומי המס.

ביטוח לאומי

רצוי להשלים את כל תשלומי הביטוח לאומי לשנת המס כולל תשלום עבור חודש דצמבר. חלק מתשלומים אלו ינוכו מהכנסתכם החייבת ויחסכו לכם מס.

תרומות

תרומות למוסדות ציבור אשר להם אישור לפי סעיף 46 לפקודה, מעניקים לכם זיכוי ממס בגובה 35% מסך התרומה ליחיד ו-23% לחברה.

פנסיה חובה לעצמאים

החל משנת 2017 קיימת חובה לעצמאים להפריש עבורם לקרן פנסיה. החל משנת 2018 חוסר בהפקדה מוגדר כעבירה העלולה להביא להטלת קנס בסך 500 ₪.

החובה להפריש לפנסיה הינה לעצמאים מגיל 21 עד 60, ועד גובה השכר הממוצע במשק.

עצמאי שהוא גם שכיר אינו צריך להפריש במידה ומופרש לו לפנסיה במשכורת, הסכום הנדרש בחוק.

סכום ההפרשה נקבע מהרווח הצפוי, הסכום המקסימלי שחובה להפקיד לחודש בשנת 2020 עומד על 897 ₪ לחודש (10,764 ₪ לשנה) למי שהרווח החודשי הינו לפחות 10,551 ₪ (השכר הממוצע במשק) ומעלה.

הפקדות אלו מלבד הזכויות הביטוחיות שהן מקנות לכם, מעניקות לכם הטבות מס.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אחד מאמצעי החיסכון המשתלמים ביותר כיום, מכיוון שהיא מעניקה הטבות מס רבות ופטורים בלעדיים שאינם כלולים באפיקי חיסכון אחרים ובניגוד לקרן פנסיה, היא נזילה כבר לאחר שש שנים, ורווחיה פטורים ממס.

סכום ההפקדה המקסימאלי המוכר למס הוא 11,880 ₪ או 4.5% מההכנסה  הקובעת (ההכנסה המקסימאלית לגבי עצמאים היא 264,000 ₪ בשנה). חסכון מקסימאלי במס הכנסה של 5,940 ₪. ניתן להפריש סכום נוסף סה"כ עד 18,240 ₪ בפטור ממס.

אנו ממליצים לא לדחות לרגע האחרון את ההפקדות לקצבה וקרנות השתלמות, הן מהסיבה שאיכות הייעוץ שנקבל בסוף השנה מיועצי ההשקעות ומסוכני הביטוח שונה מאד ממה שהיינו יכולים לקבל בדיוק מאותו יועץ לפני כן. והן מהסיבה שאנו בעצם מפסידים את כל התשואה שהיינו יכולים להשיג כבר מתחילת השנה.

מס הכנסה שלילי

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) הוא תוספת הכנסה המשולמת על ידי רשות המיסים ישירות לחשבונות הבנקים של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות שכר נמוכות, לצמצם פערים חברתיים- כלכליים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה, וזאת על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי, בהווה ובעתיד.

מעגל הזכאים הורחב וכיום ניתנות הטבות גם להורים עובדים במשפחות חד הוריות, עובדים עם מוגבלויות ועוד.

נקודות אלו מייצגות את החשיבה הנכונה לחסכון במס לקראת סוף שנת המס 2020 והיערכות לתחילת שנת המס 2021. ישנם נקודות נוספות שלא פירטנו בכתבה זו.

אנו עומדים לרשותכם לסיוע וייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לכתבה זו ובנושאים נוספים.

לקריאת חומר מקצועי רב ומגוון הנכם מוזמנים להכנס לאתר האינטרנט של משרדינו WWW.ORNABEHAR.CO.IL

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.

נכתב ע"י רו"ח אורנה בהר

הכותבת הינה רואת חשבון,

בעלת משרד רואי חשבון וייעוץ עיסקי

מומחית בנושאי מיסוי, שכר, ייעוץ עיסקי, וייעוץ פרישה.

בקרית יערים-טלזסטון

לשאלות נוספות אנו זמינים עבורכם

במייל – orna@ornabehar.co.il

או בווטסאפ – 058-5549010

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים!

אולי יעניין אותך גם...

אנחנו תמיד כאן בשבילכם במענה סבלני לכל שאלה או בעיה!

לקביעת פגישת ייעוץ וליצירת קשר

ניתן לחייג למספר 058-5549010 או למלא את הטופס:

דילוג לתוכן