משרד רואי חשבון וייעוץ עסקי

Accounting and business advisory‏

לקביעת פגישה חייגו

02-5343735

בלוך 76, קרית יערים – טלזסטון, טל: 02-5343735 נייד: 058-5549010

אתרים שימושיים
אורנה בהר, רואת חשבון

אורנה בהר, רואת חשבון

כך ניערך נכון לסיום שנת המס

סוף שנת המס מביאה עמה אפשרויות לניצול פטורים והטבות, ולמקסום זכויות. כל מה שצריך לדעת על מנת להיערך נכון.

שנת המס עומדת לקראת סיומה, תאריך ה-31 בדצמבר הינו תאריך משמעותי עבורכם ועבור העסק שלכם.

מומלץ לעצור לרגע את מרוץ החיים בכדי שנוכל לשפר עמדות ולהשיג תוצאות עסקיות טובות יותר בשנת המס הבאה. רבים מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים אינם עורכים מעקב ואינם מודעים למצב הכספי בעסק ועל כן, אין הם מודעים לתוצאות פעילותם במהלך השנה.

להלן מספר נקודות חשובות לצורך הערכות לתום שנת המס:

 

1. ריכוז הטבות המס המהוות ניכוי או זיכוי מהמס, ומה ניתן לעשות עד סוף השנה.                   

 

תשלומים לביטוח לאומי

רצוי להשלים את כל תשלומי הביטוח לאומי לשנת המס כולל תשלום עבור חודש דצמבר. חלק מתשלומים אלו ינוכו מהכנסתכם החייבת ויחסכו לכם מס.

תרומות

תרומות למוסדות ציבור אשר להם אישור לפי סעיף 46 לפקודה, מעניקים לכם זיכוי ממס בגובה 35% מסך התרומה ליחיד ו-23% לחברה.

פנסיה חובה לעצמאים

החל משנת 2017 קיימת חובה לעצמאים להפריש עבורם לקרן פנסיה. החל משנת 2018 חוסר בהפקדה מוגדר כעבירה העלולה להביא להטלת קנס בסך 500 ₪.

החובה להפריש לפנסיה הינה לעצמאים מגיל 21 עד 60, ועד גובה השכר הממוצע במשק.

סכום ההפרשה נקבע מהרווח הצפוי, הסכום המקסימלי שחובה להפקיד לחודש בשנת 2021 עומד על 897 ₪ לחודש (10,764 ₪ לשנה) למי שהרווח החודשי הינו לפחות 10,551 ₪ (השכר הממוצע במשק) ומעלה.

הפקדות אלו מלבד הזכויות הביטוחיות שהן מקנות לכם, מעניקות לכם הטבות מס.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אחד מאמצעי החיסכון המשתלמים ביותר כיום, מכיוון שהיא מעניקה הטבות מס רבות ופטורים בלעדיים שאינם כלולים באפיקי חיסכון אחרים ובניגוד לקרן פנסיה, היא נזילה כבר לאחר שש שנים, ורווחיה פטורים ממס.

סכום ההפקדה המקסימאלי המוכר למס הוא 11,835 ₪ או 4.5% מההכנסה הקובעת (ההכנסה המקסימאלית לגבי עצמאים היא 263,000 ₪ בשנה). חסכון מקסימאלי במס הכנסה של 5,917 ₪. ניתן להפריש סכום נוסף סה"כ עד 18,480 ₪ בפטור ממס.

אנו ממליצים לא לדחות לרגע האחרון את ההפקדות לקצבה וקרנות השתלמות, הן מהסיבה שאיכות הייעוץ שנקבל בסוף השנה מיועצי ההשקעות ומסוכני הביטוח שונה מאד ממה שהיינו יכולים לקבל בדיוק מאותו יועץ לפני כן. והן מהסיבה שאנו בעצם מפסידים את כל התשואה שהיינו יכולים להשיג כבר מתחילת השנה.

2. הוראות החוק לגבי ספירת המלאי בעסק.

ספירת מלאי

31 בדצמבר הוא יום המאזן ולכן יש לערוך את מפקד המלאי לאותו תאריך. ניתן לערוך את המפקד בתוך עשרה ימים מיום המפקד עד יום המאזן. יש לערוך רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד הספירה לבין תאריך המאזן ולבצע התאמות לצורך קביעת המלאי בתאריך המאזן.

לפי הוראות מס הכנסה יש לבצע את מפקד המלאי כדלהלן:

 • ראשית יש לקבוע מועד לספירת המלאי ולהודיע לרואה החשבון מהם התאריכים והסידורים שנקבעו בקשר לכך.
 • לאחר מכן יש להכין את רשימות הספירה ב-3 עותקים. עותק אחד, נדרש להעביר לרואה החשבון מיד בתום הספירה כשהוא חתום ע"י הסופרים וע"י ממונה הספירה (אנא ציינו ליד החתימה את שם החותם).
 • גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספור עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך המפקד, מקום אחסון המלאי הנספר.
 • ממצאי הספירה ירשמו בדיו בציון כמויות, יחידת מדידה (ק"ג, מטרים, מארזים וכיו"ב), סימני זיהוי (מספר קטלוגי וכדו') מקום אחסון, מצב הטובין (מחזור איטי, מלאי מת, וכדו') סחורות במשגור ירשמו בנפרד.
 • בגמר הספירה יחוברו הדפים המקוריים ובדף האחרון יצוין מספר הדפים, תאריך הספירה וחתימת המשתתפים בה.
 • בגמר ריכוז רשימות המלאי יש לבצע חישוב מחירים ולרשום את נתוני העלות לפרטים.
 • אם קיים במועד המפקד מלאי השייך לכם ונמצא ברשותו של אחר, יש לרשמו בנפרד, תוך ציון מקום האחסון וסיבת החזקתו מחוץ לעסק (כגון: נשלח לעיבוד, סחורה בדרך) יש לקבל אישור ממחזיק הסחורה.
 • בנוגע לעבודות הנמצאות בתהליך יש לערוך רשימה ולהעריך את עלות ההשקעה עד ליום הספירה.

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת ניהול החשבונות של עסקכם ויש לשמור אותן במשך 7 שנים מתום שנת המס או שש שנים ממועד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, המאוחר מבניהם.

נסכם נקודות חשובות:

 • כל עסק שקיים בו מלאי חייב במפקד מלאי, גם עוסק פטור, בכפוף להוראות ניהול הספרים החלים עליו.
 • עוסקים מורשים וחברות עליהם לרשום את עלות המלאי ללא מע"מ.
 • אין חובה לסגור את העסק ביום ספירת המלאי, אך יש לבצע מעקב אחר כניסה ויציאה של טובין שנספרו או שטרם נספרו.
 • יש לספור כל מלאי שנמצא ברשותכם אף אם אינו שייך לכם. גם פריטים שנמכרו או יצאה חשבונית בגינם וגם מלאי מת יספרו בספירות המלאי אך לא יכללו בחישוב השווי הסופי.
 • רכישת כמות ניכרת של מלאי בסוף שנה אינה מקטינה את הרווח ואינה נחשבת כהוצאה.

רוצים לקבל דוגמא לגיליון ספירת מלאי תקין לפי הוראות מס הכנסה? 

3. נקודות נוספות הנוגעות לבעלי עסקים לקראת סיום שנת המס.

רישום הכנסות והוצאות

לנישומים הרשאים לדווח על בסיס מזומן יש אפשרות להקדים את הוצאותיהם ולדחות את הכנסותיהם באופן חוקי שכן המבחן להכרה בהוצאות ובהכנסות הוא מועד ביצוע התשלום או התקבול, אך הכל במבחן הסבירות וההיגיון.

הוצאות שניתן להקדימן:

 • ספרות מקצועית,
 • השתלמויות,
 • צרכי משרד,
 • תיקונים ואחזקה,
 • שכר טרחת רו"ח ועו"ד וכיוצ"ב.

לידיעתכם! רכישת קופה רושמת מהווה הוצאה מוכרת בשנת המס ולא השקעה ברכוש קבוע המוכרת על דרך הפחת.

באשר לדחיית הכנסות על ידי דחיית קבלת הכסף, יש לשים לב כי לעיתים דחיית התקבול עלולה לגרום להפסד כלכלי לעסק.

אם ליחיד יש הכנסה נמוכה או הפסדים, כדאי לדחות הוצאות ולהקדים הכנסות כדי להשאיר בידיו הכנסה מספקת לשם ניצול מדרגות המס הנמוכות, הניכויים והזיכויים האישיים המגיעים לו, שכן לא ניתן להעביר הטבות מס אלו לשנה הבאה.

כאשר קיימים הפסדים עסקיים שוטפים, כדאי לשקול הקדמת הכנסות שאינן בהכרח הכנסות מעסק (כגון: דמי שכירות מראש, משיכת פיצויים מקופת גמל וכיו"ב לשם קיזוזן מההפסדים השוטפים) זאת מאחר והפסד שנוצר מפעילות עסקית בשנת המס ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה, לעומת הפסד מועבר מעסק שניתן לקיזוז בשנים הבאות רק כנגד רווח הון בעסק.

מעסיקים

מומלץ לשלם את משכורות חודש דצמבר עד 31 בדצמבר לרבות השלמת הוצאות נלוות לשכר כמו קופות גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ותשלומים בגין פיצויי פרישה, על מנת להבטיח את התרת ההוצאה בשנת המס.

לפי סעיף 8ב' לפקודה דמי שכירות ימסו על בסיס מזומן. יש לשים לב כאשר מתקבלים דמי שכירות מראש, הם ימוסו בעת קבלתם.

הוצאות עסקיות

כגון: ארנונה, ביטוחים, נסיעות עסקיות לחו"ל, ריכוז ריבית ועמלות בחשבון הבנק העסקי, אישורים שנתיים על הפקדות לפנסיה עבור עובדים, חוזי שכירות, שלא נדרש עליהן המע"מ בשוטף, רצוי להעבירן כבר כעת, ולרושמן בהנהלת החשבונות.

כדאי לבדוק בדיקת שלמות ההוצאות שנרשמו כגון: חשמל, טלפון, פלאפון וכדומה.

על מנת להכיר בחובות אבודים כהוצאה מוכרת יש להקדים ולטפל בגביית חובות אלו כדי להוכיח לרשויות המס שנעשו ניסיונות לגביית החובות. פעולות כגון: פניה להוצאה לפועל, הגשת תביעה משפטית ועוד, הינן בדרך כלל הוכחות קבילות.

כאשר נוצר הפסד הון ממכירת מכונות וציוד ומתוכננת רכישה של מכונות וציוד, כדאי לשקול ולהקדים את הרכישה לשנה הנוכחית כדי לנצל את ההטבות שבסעיף 27 לפקודה (הפיכת הפסד הון להפסד פירותי).

באם נוצר רווח הון ריאלי ממכירת נכס בר פחת, ניתן לשקול לדחות את רווח ההון באמצעות רכישת נכס בר פחת אחר המחליף את הנכס הנמכר, והכל בכפוף לאמור בסעיף 96 לפקודה.

אין להיזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב לאמור בו.

נספחים:

אנו עומדים לרשותכם לסיוע וייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לחוזר זה ובנושאים נוספים.

הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל, ככל שנידרש.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון לחץ כאן.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים!

אולי יעניין אותך גם...
טיפים חשובים לעסקים

טיפים חשובים לעסקים

על ניהול תזרים מזומנים וטיפים להתייעלות בעסק משבר הקורונה אמנם משבר בריאותי ביסודו אך ההשלכות הכלכליות שלו הרות גורל, זוהי תקופה מאתגרת מאד להרבה בעלי

מידע נוסף

אנחנו תמיד כאן בשבילכם במענה סבלני לכל שאלה או בעיה!

לקביעת פגישת ייעוץ וליצירת קשר

ניתן לחייג למספר 058-5549010 או למלא את הטופס:

דילוג לתוכן