משרד רואי חשבון וייעוץ עסקי

Accounting & business advisory‏

בלוך 76, קרית יערים 
טל:
02-5343735 נייד: 058-5549010

מחזיק דולרים רקע בנינים

זכויות עובדים בהריון ובלידה

בישראל נשים מהוות חלק חשוב ביותר בשוק העבודה. המחוקק מצא לנכון להגן על זכויות הנשים העובדות בישראל וקבע מספר הגנות על זכויות נשים בעבודה (להלן: "החוק").  [1]לא אחת, זכויות הנשים מקבלות תוקף ובאות לידי ביטוי דווקא בסוגיות הקשורות להריון ולידה.

החוק קובע שורה של הגנות העומדות לעובדות בהריון, בלידה, ולאחר הלידה, כאשר פגיעה כאמור עלולה להתגלגל חזרה לפתחו של המעסיק בכפוף לתשלום פיצויים משמעותיים.

זכויותיהן של נשים בהריון בעבודה עלה ביום 21.03.2017 , אז אושר בכנסת התיקון לחוק עבודת נשים.[2]  העוסק בין היתר בהארכת חופשת הלידה מארבעה עשר שבועות לחמישה עשר שבועות. תחילתו של חוק זה הינו לגבי אישה שילדה החל מיום 01 בינואר 2017 .

במסגרת חוזר זה נסקור בהרחבה את הנושאים הבאים:

 1. זכויות עקב טיפולי פוריות והפריה.
 2. זכויות במהלך היריון.
 3. זכויות העובדת לאחר הלידה.
 4. זכויות עובד שבת זוגו ילדה.
 5. זכויות לאחר תום חופשת לידה.
תוכן העניינים
 1. זכויות עקב טיפולי פוריות והפריה

קבלה לעבודה

מעסיק אינו רשאי להפלות בין מועמדים לעבודה, בין היתר, עקב כך שהמועמד/ת עובר/ת טיפולי פוריות או הפריה. לפיכך מועמד/ת לעבודה לא נדרש/ת להודיע למעסיק על טיפולי פוריות או הפריה והמעסיק הפוטנציאלי אינו רשאי להפנות למועמד/ת שאלות בנושא זה.

היעדרות מעבודה

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית (הן במסגרת אשפוז והן במסגרת של טיפול אמבולטורי) ועובד רשאי להיעדר מעבודתו בתקופה שבה הוא עובר טיפולי פוריות, בכפוף לכל התנאים הבאים במצטבר:

 • הרופא המטפל בעובדת או בעובד אישר בכתב שהטיפול מחייב את ההיעדרות מהעבודה.
 • העובד או העובדת הודיעו על כך מראש למעסיק.
 • תקופת ההיעדרות לא עולה על מכסת ימים מסוימת. מכסת הימים משתנה בין עובדת לעובד:

לגבי עובדת – ארבע סדרות של טיפולים, במהלך שנה, כאשר כל סדרה של טיפולים, לא עולה על 16 ימים – במקום עבודה בו עובדים 5 ימים בשבוע, ועל 20 ימים – במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע.

לגבי עובד – 12 ימים בשנה.

היעדרות מעבודה, בתנאים האמורים לעיל, מוכרת כהיעדרות מפאת מחלה.

הגבלת פיטורים

אין לפטר עובד/ת, במהלך תקופת הזכאות להיעדר מהעבודה עקב טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות, וכן במשך תקופה של 150 ימים שלאחר מכן, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה. לצורך אישור ההיעדרות נדרש אישור בכתב מהרופא המטפל כי הטיפולים מחייבים היעדרות.

הגבלת הפיטורים חלה גם על עובד ועובדת, שלא נעדרו מהעבודה עקב טיפולי ההפריה, בתנאי, שמתקיימים לגבי העובד או העובדת העוברים את טיפולי הפוריות שני התנאים הבאים:

 • עבודה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, במשך שישה חודשים לפחות.
 • העובד/ת הודיע/ה למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד קבלת הודעה מוקדמת לפיטורים או ממועד הפיטורים, לפי המוקדם מבניהם ומסר/ה לידיו אישור של רופא מטפל בכתב על הטיפולים.

הרופא המטפל הוא המכריע לגבי השאלה מה נחשב בגדר טיפולי פוריות.

הגבלת הפיטורים חלה כאשר ההיעדרות מהעבודה היא עקב טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר והיא חלה למשך תקופה של שנתיים מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. לגבי עובדת שעברה טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית לקראת הולדת ילד מבן זוג קודם, גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי.

 הגבלת הפיטורים חלה גם על פגיעה בהיקף המשרה או פגיעה בהכנסה של העובד/ת. וכן על אי חידוש חוזה עבודה.

 1. זכויות במהלך היריון

הודעה על היריון לפני קבלה לעבודה

מעסיק אינו רשאי להפלות בין מועמדים לעבודה, בין היתר, עקב היות המועמדת בהיריון. לפיכך מועמדת לעבודה לא נדרשת להודיע למעסיק פוטנציאלי על היותה בהיריון ומעסיק פוטנציאלי אינו רשאי להפנות למועמדת שאלות בנושא זה.

חובת הודעה למעסיק על היריון

על עובדת להודיע למעסיק על היותה בהיריון, לכל המאוחר, בחודש החמישי להיריון.

עם זאת, יהיה על העובדת להודיע למעסיק על היותה בהריון, תוך עשרה ימים מהיום בו נודע לה על ההיריון, ולצרף להודעה אישור רפואי בדבר ההיריון, אם היא עובדת בתנאים הבאים:

 • בחשיפה לחומרים העשויים להזיק לה או לעובר, שנקבעו בתקנות.
 • בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.

הגבלות בדבר תנאי העבודה במהלך היריון

מרגע שנודע למעסיק כי העובדת בהיריון, הוא אינו רשאי להעסיקה בקרבה למקור חום, בחשיפה לחומרים המפורטים בתקנות, וכן בחשיפה לקרינה מייננת ולזיהום רדיואקטיבי ברמה העולה על הרמה הקבועה בתקנות. בנוסף, החל מהחודש החמישי להיריון ואילך, חל איסור להעסיק עובדת בהיריון:

 1. בשעות נוספות וכן ביום מנוחה שבועי, אלא אם כן העובדת הסכימה בכתב לעבוד בשעות נוספות או ביום מנוחה שבועי, וכן מסרה למעסיק אישור רפואי לפיו אין מניעה להעסיקה כאמור.
 2. בשעות הלילה, אם העובדת הודיעה למעסיק בכתב שאין היא מסכימה לעבוד בשעות הלילה.

היעדרות מהעבודה במשך תקופת ההיריון

היעדרות לצורך בדיקות ופיקוח רפואי:

החוק קובע, בין היתר, כי עובדת רשאית להעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, הנעשים על ידי רופא נשים, או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד, לרבות בדיקות שגרתיות הנערכות מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה (להלן – שעות בדיקה).

על פי הוראות החוק, תקופת ההיעדרות מהעבודה, לצורך שעות בדיקה לא תעלה על אחת מאלה:

 • לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום – 40 שעות במשך חודשי הריונה.
  • לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, עד ארבע שעות ביום – 20 שעות במשך חודשי הריונה.

יצוין, כי בפסיקה נקבע כי יש לראות בבדיקת מי שפיר בדיקה שגרתית הקשורה בהריון ולפיכך, אין לנכות את ימי היעדרותה של העובדת בגין בדיקה זו מצבירת ימי המחלה ויש לשלם לה שכר רגיל בעבור היעדרות זו.

היעדרות עקב הפלה:

עובדת שהפילה ( עד שבוע 22 להריונה) רשאית להיעדר מעבודתה במשך שבוע ימים לאחר ההפלה.

אישר רופא שהמצב הרפואי עקב ההפלה מחייב היעדרות ממושכת יותר, זכאית העובדת להיעדר מעבודתה למשך התקופה הקבועה באישור הרפואי – עד שישה שבועות לאחר ההפלה.

היעדרות מהעבודה, בנסיבות אלה, מוכרת כהיעדרות מפאת מחלה.

בתקופה היעדרות עקב הפלה קיימת הגבלה בדבר אפשרות לפטר עובדת או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת, אלא אם ניתן לפיטורים היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.

איסור הפיטורים חל גם על אי חידוש חוזה עבודה.

היעדרות עקב שמירת היריון:

הזכות להיעדר מהעבודה בשל מצב רפואי המוגדר כ"שמירת הריון" מעוגנת בסעיף 7 לחוק אשר קובע, כי עובדת זכאית להיעדר מעבודתה במהלך הריונה, אם אישר רופא בכתב, כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת ובמידה שאישר היעדרות מהעבודה, בנסיבות אלה, פחות מ-30 יום, מוכרת כהיעדרות מפאת מחלה. ומעל 30 יום זכאית בתנאים מסוימים לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי.

אם הרופא המליץ על הפחתת היקף משרה ולא על שמירת הריון מלאה, המעסיק רשאי לנכות משכרה של העובדת את שעות ההיעדרות מהעבודה.

היעדרות עקב סיכון הכרוך בעבודה פחות מ-30 יום, מוכרת כחופשה ללא תשלום. ומעל 30 יום זכאית בתנאים מסוימים לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי.

היעדרות עקב שמירת הריון או עקב סיכון הכרוך העבודה, לא פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל המעסיק, כגון: פיצויי פיטורים, הבראה, חופשה  או תוספת וותק.

מצב של שמירת הריון מגדיר סעיף 58 לחוק ביטוח לאומי כהיעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה:

 • מצב רפואי הנובע מההיריון ומסכן את האישה ו/או את העובר בהתאם לאישור רפואי בכתב.
 • מצב שבו העבודה, מקומה, או אופן ביצועה מסכנים את האישה בשל היותה בהיריון או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב ובתנאי שלא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי המעסיק.

עובדת העונה על כל התנאים הבאים במצטבר , תהיה זכאית לגמלת שמירת היריון:

 • תושבת ישראל.
  • שולמו עבורה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההיריון.
  • יש בידה אישור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת הריון לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות. ייתכן שיידרש אישור מרופא תעסוקתי, אם הסיבה לשמירת ההיריון היא סכנה לעובדת או לעובר בשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה.
  • לא משולם לה תשלום עבור תקופת שמירת ההיריון מגוף אחר.

עובדת בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה עבור ימים אלה. אם אושרה לעובדת תקופה נוספת של שמירת הריון, היא תהיה זכאית שוב לגמלה אם היתה בשמירת הריון 14 ימים רצופים לפחות בכל תקופה נוספת.

הפרשות לקופת גמל – היעדרות מפאת שמירת היריון

על המעסיק להמשיך ולהעביר תשלומים לקופת גמל, בעד התקופה שבעדה העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • העובדת עבדה אצל אותו מעסיק, שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
 • המעסיק והעובדת, או המעסיק לבדו, שילמו תשלומים לקופת הגמל, קודם לכן.
 • העובדת שילמה לקופת הגמל, בעד תקופת הזכאות לגמלה לשמירת הריון, את התשלומים החלים עליה, ככל שהם חלים.

הגבלת פיטורים והרעת תנאים במהלך ההיריון

מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת בהיריון, או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה, של עובדת בהריון אשר עבדה אצלו או באותו מקום עבודה, ששה חודשים לפחות, אלא אם ניתן היתר לפיטורים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה. זאת בין אם מדובר בעובדת קבועה, ארעית, או זמנית.

כאשר עובדת בהיריון פוטרה בלא שניתן למעסיק היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה, פיטוריה בטלים, בין אם המעסיק ידע על ההיריון ובין אם לאו והעובדת זכאית לחזור לעבודתה. כלל זה נכון גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה, שהגיע לסיומו במהלך תקופת ההיריון.

ההיתר ממשרד הכלכלה והתעשייה אמנם לא נדרש, כאשר מדובר בפיטורי עובדת בהריון שעבדה, פחות מששה חודשים אצל אותו מעסיק או מקום עבודה. עם זאת, עובדת שפוטרה בהיותה בהיריון, יכולה לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה לקבלת סעד, בהסתמך על הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו, בין היתר, מחמת היריון.

היעדרות עובד בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון של בת זוגו

עובד רשאי לזקוף, על חשבון ימי מחלה שנצברו לזכותו, עד שבעה ימי היעדרות מעבודה בשנה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון של בת זוגו, אם היעדרות העובד מעבודתו היא לצורך ליווי בת הזוג:

 • לטיפולים או בדיקות הקשורים להיריון, שכרוך בהם סיכון לחיי בת הזוג או העובר; במקרה של הפלה, רשאי העובד לזקוף על חשבון ימי מחלה, גם עד 24 שעות מתום ביצוע ההפלה.
 • לטיפולים או בדיקות הקשורים להיריון, אם בת הזוג תלויה בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים, אף אם אין בהם סיכון לחיי בת הזוג או העובר.

על עובד המבקש לזקוף ימי היעדרות אלה, על חשבון ימי מחלה, להודיע על כך למעסיק על גבי הצהרה בנוסח הקבוע בתקנות, בצירוף אישור של הרופא המטפל בבת הזוג בדבר הטיפולים או הבדיקות הקשורים להיריון ומועדיהם.

 1. זכויות העובדת לאחר הלידה

חופשת לידה

עובדת הקרובה ללדת זכאית לחופשת לידה, והמעסיק אינו רשאי להעסיקה בהיותה בחופשת לידה.

אורך חופשת הלידה הבסיסית:

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, בהתאם לתקופת העבודה שקדמה לחופשת הלידה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, כמפורט להלן:

חופשת לידה מלאה – עובדת שצברה לפני תחילת חופשת הלידה 12 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות, מהם זכאית העובדת לנצל, עד 7 שבועות, לפני תאריך הלידה המשוער.

חופשת לידה חלקית – עובדת שלא צברה לפני תחילת חופשת הלידה 12 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות, מהם זכאית העובדת לנצל, עד 7 שבועות, לפני תאריך הלידה המשוער.

ולעניין תשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי:

אם שולמו דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים – תהיה זכאית לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות).

 אם שולם דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה – תהיה זכאית לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות).

קיצור חופשת הלידה

ניתן לקצר את חופשת הלידה לבקשת היולדת ובהסכמתה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • בתנאי שתקופת חופשת הלידה לא תהא פחותה מ- 15 שבועות.
 • בכפוף לאישור רפואי בכתב ובתנאי שחופשת הלידה תחול לפחות בשלושת השבועות שמיד לאחר יום הלידה, בנסיבות אלו: הילוד איננו בחיים; העובדת הסכימה שילדה יאומץ על פי חוק; וכן אם העובדת היא אם נושאת (במקרה של פונדקאות).
 • אם העובדת הודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, על המעביד להחזירה לעבודה, לכל המאוחר, תוך שלושה שבועות מיום ההודעה.

הארכה ופיצול של חופשת הלידה

עובדת זכאית להאריך, לתקופה שלא תעלה על 20 שבועות במצטבר, וכן לפצל את חופשת הלידה, במקרים אלה:

 • לידה של יותר מילד אחד:

  עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים מעבר לחופשת הלידה הבסיסית שלה היא זכאית בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה (החל בילד השני).

דוגמא: עובדת שילדה תאומים תוכל להאריך את חופשת הלידה ב- 3 שבועות ועובדת שילדה שלישייה, ב – 6 שבועות.          

 • אשפוז לאחר לידה:

עובדת שאושפזה – עובדת שאושפזה בבית חולים במהלך חופשת הלידה לתקופה של למעלה משבועיים זכאית להאריך וכן לפצל את חופשת הלידה בתנאים הבאים:

להאריך את החופשה- לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז ועד ארבעה שבועות לכל היותר. זאת גם אם תקופת האשפוז אינה רצופה.

לפצל את החופשה- כך שלפחות שלושה שבועות מחופשת הלידה יהיו מיד לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.

דוגמא: עובדת המבקשת לנצל, במהלך האשפוז, את זכותה לימי מחלה ולממש את זכותה ליתרת חופשת הלידה במועד מאוחר יותר.

תינוק שאושפז – עובדת שהתינוק שילדה נדרש, במהלך חופשת הלידה, להישאר בבית החולים או לחזור אליו לאשפוז לתקופה העולה על שבועיים, זכאית להאריך וכן לפצל את חופשת הלידה בתנאים הבאים:

להאריך את החופשה- לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז ועד עשרים שבועות לכל היותר, גם אם תקופת האשפוז אינה רצופה.

לפצל את החופשה- כך שלפחות שלושה שבועות מחופשת הלידה יהיו מיד לאחר הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז, או עם סיומה.

עובדת זכאית לקבל דמי לידה נוספים מהמוסד לביטוח לאומי עבור תקופת ההארכה:

אם העובדת זכאית לדמי לידה מרביים – תוכל להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-4 שבועות נוספים באשפוז היולדת ולא יותר מ-20 שבועות נוספים באשפוז התינוק.

אם העובדת זכאית לדמי לידה חלקיים – תוכל להאריך את תקופת הזכאות  בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-שבועיים נוספים באשפוז היולדת ולא יותר מ-12 שבועות נוספים באשפוז התינוק.

הודעה למעסיק:

הודעה על הארכה – על עובדת המבקשת לממש את זכותה להאריך את חופשת הלידה, להודיע על כך למעסיק, ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו הייתה אמורה לשוב לעבודה. נבצר מהעובדת למסור את ההודעה במועד, על העובדת למסור את ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

הודעה על פיצול – על עובדת המבקשת לממש את זכותה לפצל את חופשת הלידה, להודיע על כך למעסיק, ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היא מבקשת לחזור לעבודה. עלתה תקופת האשפוז של היולדת או של התינוק על שלושה שבועות, על העובדת למסור את ההודעה למעסיק, שמונה ימים לפחות לפני המועד שבו היא מבקשת לחזור לעבודה.

הגבלת פיטורים והרעת תנאים במהלך חופשת לידה ולאחריה

מעסיק אינו רשאי לפטר, לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת במהלך חופשת לידה. יתרה מזאת, מעסיק אינו רשאי לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים, לתקופה החלה במהלך חופשת הלידה. הגבלת הפיטורים חלה גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה שהגיע לסיומו במהלך תקופת החופשה.

הגבלת הפיטורים והרעת התנאים כאמור לעיל, חלה אף בתקופה של 60 ימים שלאחר הלידה, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה. כמו כן, על המעביד לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים בכתב מתום 60 יום שלאחר הלידה לפי חוק "הודעה מוקדמת לפיצויים ולהתפטרות".

הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בחופשת לידה

על המעסיק להמשיך ולהעביר תשלומים לקופת גמל מכל סוג, כולל קופות גמל לתגמולים, לקצבה, לפיצויים, חופשה או דמי מחלה, קרנות פנסיה וקרן השתלמות. בעד התקופה שבעדה העובדת זכאית לדמי לידה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • העובדת עבדה אצל אותו מעסיק שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
 • המעסיק והעובדת, או המעסיק לבדו, שילמו תשלומים לקופת הגמל, קודם לכן.
 • העובדת שילמה לקופת הגמל בעד תקופת הזכאות לדמי לידה את התשלומים החלים עליה.

תהליך מימוש הזכות

המעסיק ינכה מהשכר האחרון של העובד/ת לפני הלידה את החלק של העובדת בתשלומי קופת הגמל עבור שני החודשים הראשונים של חופשת הלידה ויעביר לקופת הגמל מדי חודש את חלקו ואת חלק העובד/ת בתשלומים לקופת הגמל.

לאחר החודשיים הראשונים של חופשת הלידה, ימשיך המעסיק להפריש מדי חודש גם את חלקו שלו וגם את החלק של העובדת לקופת הגמל עבור 15 שבועות. לאחר 15 שבועות המעסיק רשאי (אך לא חייב) להמשיך ולהפריש את הכספים לקופת הגמל.

בתום חופשת הלידה על העובד/ת להחזיר למעסיק את חלקו/ה בתשלומי קופת הגמל שהמעסיק שילם עבורם כמקדמה.

לעובדים שעתיים/יומיים- ההפרשות יחושבו על פי ממוצע שכרם ב-6 החודשים שקדמו לתקופת זכאותם לדמי לידה.

לעובדים במשכורת – ההפרשות יחושבו בהתאם לשכר העבודה הקבוע שלהם סמוך ליציאתם לחופשת הלידה.

צבירת זכויות בחופשת לידה

וותק לדמי הבראה– צו ההרחבה בדבר תשלום דמי ההבראה קובע כי תקופה של חופשת לידה מהווה  ותק מלא לתשלום דמי הבראה.

צבירת ימי מחלה– על פי תקנה 4 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) התשל"ז- 1976, חופשת לידה לפי החוק תובא בחשבון בחישוב תקופת הזכאות לדמי מחלה.

צבירת ימי חופשה– ימי חופשת לידה אינם נחשבים כימי עבודה המזכים את העובדת בחופשה כיוון שהם אינם ימי עבודה בפועל. יחד עם זאת, צבירת הוותק לימי חופשה לא נעצרת בגלל היציאה לחופשת הלידה.

וותק לפיצויי פיטורים–  בהתאם לתקנה 10(3) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כהתפטרות), התשכ"ד-1964, חופשת לידה בגינה משולמים דמי לידה ועוד שבועיים נוספים מתוך החופשה ללא תשלום מהווים וותק מלא לתשלום פיצויי פיטורים.

הענקת שי לחג– על פי הפסיקה, כאשר מעסיק מעניק לעובדיו שי לחג עליו להעניק את השי גם לעובדים הנמצאים בחופשת לידה.

התפטרות עובדת לאחר לידה המזכה בפיצויי פיטורים

עובדת שהתפטרה מעבודתה על מנת לטפל בתינוק, (בעלת וותק של שנה לפחות לצורך זכות לפיצויים ותוך תשעה חדשים מיום הלידה), זכאית לפיצויי פיטורים כאילו פוטרה.

התפטרות לצורך טיפול בילד אינה מחייבת פרישה מוחלטת מעולם העבודה. בתי הדין לעבודה הרחיבו בפסיקתם את פרשנות המונח "על מנת לטפל בילד" כך שייתכנו נסיבות שבהן עובדת תחל לעבוד במקום עבודה אחר לאחר התפטרותה מבלי שתפגע זכאותה לפיצויי פיטורים כגון:

 • כאשר מתאפשרת לעובדת שהות ארוכה יותר עם הילד.
 • כאשר מקום העבודה החדש של העובדת נמצא סמוך לביתה.
 • כאשר יש שינוי משמעותי בשעות עבודתה במשך היום.
 1. זכויות עובד שבת זוגו ילדה

היעדרות מעבודה

עובד רשאי להיעדר מעבודתו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • בת זוגו אושפזה, במהלך חופשת הלידה, בבית חולים, והחליטה לפצל את חופשת הלידה – בנסיבות אלה, רשאי העובד להיעדר מעבודתו בתקופה שבה בת זוגו מאושפזת בבית חולים אך לא יותר מ – 4 שבועות.
 • לעובד נולד ילד הנמצא עמו ובהחזקתו הבלעדית – בנסיבות אלה רשאי העובד להיעדר מעבודתו, ביתרת תקופת חופשת הלידה שלא נוצלה על ידי היולדת, מהיום שבו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, ובתנאי שבתקופה זו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית.

היעדרות העובד בשל אחת מהסיבות שלעיל דינה כדין חופשה ללא תשלום והיא אינה פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל המעסיק (כגון: פיצויי פיטורים או תוספת ותק).

כאשר העובד מבקש לשוב לעבודתו לפני תום תקופת ההיעדרות, המעסיק רשאי לדחות את חזרתו של העובד עד שבועיים מיום שהעובד הביע את רצונו לחזור לעבודתו.

עובד שנעדר מעבודתו בשל כל אחת מהסיבות לעיל חלים לגביו הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת הלידה של עובדת.

היעדרות בזמן הלידה על חשבון ימי מחלה

עובד רשאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו היעדרות מהעבודה לצורך נוכחות בלידה של בת זוגו, מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

על עובד המבקש לזקוף היעדרות לצורך נוכחות בלידה, על חשבון ימי מחלה, להודיע על כך למעסיק על גבי הצהרה בנוסח הקבוע בתקנות, בצירוף אישור של הרופא המטפל בבת הזוג.

חופשת אבהות

החל מיולי 2016, ניתנת לאב חופשה של חמישה ימים לאחר הלידה, לא כולל יום הלידה. שלושת הימים הראשונים מתוך החמישה, מחושבים כימי חופשה ואם אין לעובד מכסת ימי חופשה, מחושבים ימים אלה כחופשה ללא תשלום (חל"ת). שני הימים הנותרים מחושבים כימי מחלה, מתוך מכסת ימי המחלה, שצבר העובד במהלך תקופת עבודתו.

בחישוב ימי המחלה, יום הלידה נחשב ליום הראשון מימי המחלה ועליו ככלל לא מתוגמלים ושני הימים הנותרים, נחשבים ליום השני וליום השלישי למחלה המתוגמלים כל אחד במחצית מדמי המחלה המלאים. כך שעל תקופת ימי מחלה אלה זכאי העובד לדמי מחלה בשיעור כולל של יום עבודה אחד, בהתאם לקבוע בחוק.

חופשת לידה  (תקופת לידה והורות)

בנוסף לחמשת הימים הראשונים, עובד שבת זוגו ילדה יהיה זכאי לחופשת לידה, אם הילד נמצא עמו, בהחזקתו ובטיפולו הבלעדי של העובד, מחמת נכות או מחלה של בת הזוג ורופא אישר כי אינה יכולה לטפל בילד. חופשת הלידה של העובד, בנסיבות אלה, תהא למשך יתרת תקופת חופשת הלידה של בת הזוג שלא נוצלה על ידה, מהיום שבו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, ובתנאי שבתקופה זו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית ולא יהא בכך כדי לדחות, להאריך או לקצר את חופשת הלידה של בת זוגו העובד יהיה רשאי להאריך את חופשת הלידה או לקצרה בתנאים זהים לאלה החלים על בת זוגו.

בתקופת חופשה לידה של עובד, חלים הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה של עובדת.

חופשת  לידה (תקופת לידה והורות) חלקית

עובד שבת זוגו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית ביתרת תקופת חופשת הלידה שבת הזוג זכאית לה לאחר תום ששת השבועות הראשונים שלאחר הלידה (בששת השבועות הראשונים רק היולדת רשאית לחופשת לידה). ביתרת חופשת הלידה שבת הזוג זכאית לה מובאת בחשבון גם הארכה של חופשת הלידה. זאת בתנאי שבת הזוג הסכימה בכתב לוותר על אותו חלק מחופשת הלידה ואף עבדה בתקופה זו.

עובד שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-12 חודשים לפני תחילת חופשת הלידה החלקית, זכאי לחופשת לידה חלקית כאמור לעיל, לתקופה שלא תעלה על 15 שבועות בנוסף לתקופת הארכה של חופשת הלידה, בתנאי שבת הזוג עבדה, 12 חודשים לפחות לפני שיצאה לחופשת לידה, אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

הודעה למעסיק: על עובד המבקש לממש את זכותו לחופשת לידה חלקית, למסור למעסיקו הצהרה חתומה על ידו ועל ידי אשתו, 30 ימי עבודה לפחות, לפני היום שבו הוא מבקש להתחיל בחופשה, בנוסח הקבוע בתקנות.

היעדרות מעבודה לרגל חופשת לידה חלקית, לא פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל המעסיק, כגון: פיצויי פיטורים, או תוספת ותק.

בתקופת חופשה לידה חלקית של עובד, חלים הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה של עובדת.

הפרשות לקופת גמל

על המעסיק להמשיך ולהעביר תשלומים לקופת גמל בעד התקופה שבעדה זכאי העובד לדמי לידה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • העובד עבד אצל אותו מעסיק, לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון
 • המעסיק והעובד, או המעסיק לבדו, שילמו תשלומים לקופת הגמל, קודם לכן
 • העובד שילם לקופת הגמל, בעד תקופת הזכאות לדמי לידה, את התשלומים החלים עליו ככל שהם חלים.

התפטרות עובד לאחר לידה-

במקרים מסוימים, הכללים בדבר התפטרות עובדת לאחר לידה חלים גם על עובד שהתפטר מעבודתו, תוך תשעה חודשים מיום הלידה.

זכאות לשעת הורות

בן זוגה של יולדת, העובד במשרה מלאה, זכאי להעדר לשעה ביום, מבלי שינוכה משכרו, מתום חופשת הלידה של האישה ולמשך ארבעה חודשים בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • בת הזוג נתנה את הסכמתה.
 • העובד והעובדת הודיע למעסיקיהם על חלוקת שעת ההורות 21 ימים טרם מימוש הזכות
 • נמסרה למעסיק הצהרה חתומה של שני בני הזוג.

 במקרה זה העובד רשאי לממש את הזכות לשעת הורות לבד או לסירוגין עם בת זוגו.

החוק קובע כללים לשינוי החלוקה בין בני הזוג, וכן הוראות ספציפיות למי שעובד במשמרות.

יצוין כי זכאות האב לשעת הורות אינה תלויה אם היה בחופשת לידה או לא.

 1. זכויות לאחר תום חופשת לידה

היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, לאחר תום חופשת הלידה, אם רופא אישר שמצבה, עקב הלידה, מחייב זאת. תקופת ההיעדרות, בנסיבות אלה, תהא מתום חופשת הלידה עד לתום שישה חדשים מאותו יום, בכפוף לתקופה שאישר הרופא. היעדרות מעבודה, בנסיבות אלה, כמוה כהיעדרות מפאת מחלה.

במהלך תקופת ההיעדרות לאחר תום חופשת הלידה עקב מצב רפואי מעסיק אינו רשאי לפטר, או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת. כמו כן, אינו רשאי לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים. הגבלת הפיטורים, חלה גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה שהגיע לסיומו במהלך תקופת ההיעדרות.

הגבלת הפיטורים והרעת התנאים כאמור לעיל, חלה אף בתקופה של 60 ימים שלאחר תום ימי ההיעדרות, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.

שעת הורות

בהתאם להוראות החוק החדשות[3] הזכאות לשעת הורות הינה לגבי  עובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה של העובדת או שהיא מועסקת במשרה שהיקפה הוא לפחות 174 שעות, לפי הנמוך. זכאית לשעת היעדרות אחת ביום, בלא שינוכה משכרה, הזכאות ניתנת גם אם העובדת אינה מניקה.

הזכאות לשעת הורות חלה במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה של העובד/ת (ולא מתום התקופה שעבורה משולמים דמי לידה שעשויה להיות קצרה יותר).

 • עובדת שזכאית על פי החוק להארכה של חופשת הלידה (בשל לידה רב עוברית או אשפוז שלה או של התינוק) זכאית לשעת הורות במשך 4 חודשים מיום חזרתה לעבודה.
 • עובדת שלקחה חופשה (בתשלום או ללא תשלום) לאחר חופשת הלידה, תקופת חופשת הלידה חופפת את תקופת הזכאות לשעת הורות ו-4 החודשים נספרים החל מתום חופשת הלידה ולא מתום תקופת החופשה שלקחה.
 • עובדת שקיצרה את חופשת הלידה וחזרה לעבודה מוקדם יותר (פחות מ-26 שבועות) זכאית לשעת הורות מיום חזרתה לעבודה.

העובדת רשאית לחלוק את ההיעדרות עם בן זוגה בתנאי ששניהם מועסקים במשרה מלאה (כנהוג במקום העבודה) או לפחות 174 שעות בחודש, והיולדת נתנה את הסכמתה לכך.

עובדת החשופה בעבודתה לחומרים מסוימים –  רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ועד לתום ששה חודשים מיום הלידה, בתקופה שבה היא מניקה, בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • העובדת הודיעה למעסיק שהיא מניקה.
 • חל איסור על העסקת העובדת בעבודתה, בתקופת ההנקה, בשל חשש לפגיעה בבריאותה.
 • המעסיק לא מצא לעובדת עבודה חלופית מתאימה.

העובדת לא רשאית להיעדר מעבודתה לאחר חופשת הלידה במסגרת הזכות לחופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה. היעדרות מעבודה מסיבה זו, דינה כדין חופשה ללא תשלום וזמן ההיעדרות לא יובא בחשבון לעניין זכויות העובדת התלויות בוותק, כגון: פיצויי פיטורים או תוספת ותק.

במהלך תקופת ההנקה וכן במשך 60 ימים לאחר סיומה, מעסיק אינו רשאי, אלא אם כן ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה לפטר, או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת או לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים.

הגבלת הפיטורים חלה גם במקרה של אי חידוש חוזה עבודה שהגיע לסיומו במהלך תקופת ההיעדרות.

איסור העסקה בעבודה בשעות הלילה ובמנוחה שבועית

ככלל, במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, מעסיק אינו רשאי להעסיק עובדת שילדה בעבודה בשעות הלילה או במנוחה השבועית, אף אם ניתן לו היתר לעשות זאת לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, אלא אם כן העובדת הסכימה לכך בכתב.

איסור ההעסקה בעבודת בשעות הלילה לא חל על עובדת המועסקת במקומות עבודה או בשירותים הכרוכים בעבודה בשעות הלילה.

חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה

עובדת רשאית לשהות בחופשה ללא תשלום (חל"ת), במשך מספר חודשים המהווים רבע ממספר החודשים בהם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, בניכוי מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה שנוצלה על ידה, על 15 שבועות בנוסף להארכה של חופשת הלידה. בכל מקרה, תקופת החל"ת לא תעלה על 12 חודשים מיום הלידה.

תקופת החופשה ללא תשלום, אינה מוכרת לעניין זכויות העובדת התלויות בוותק בעבודה, כגון: לעניין פיצויי פיטורים או תוספת ותק.

עובדת שביקשה לשוב לעבודה לפני תום החופשה, המעסיק רשאי לדחות חזרתה של העובדת לעבודתה לתקופה של עד 4 שבועות מיום שהעובדת הביעה את רצונה לשוב לעבודה.

עובד שבת זוגו ילדה רשאי גם הוא לשהות בחופשה ללא תשלום, אם מתקיים לגביו אחד מהתנאים שלהלן:

 • בת זוגו הועסקה כעובדת במשך 6 חדשים רצופים לפחות, בסמוך לפני תחילת החופשה ללא תשלום של העובד.
 • הילד נמצא בהחזקתו או בטיפולו הבלעדיים של העובד, בשל נכות או מחלה של בת זוגו.
 • תקופת החל"ת שלה זכאי העובד זהה לתקופת החל"ת שלה זכאית העובדת.

חשוב לציין: שני בני הזוג אינם זכאים לממש את הזכות לחופשה ללא תשלום, בעת ובעונה אחת.

הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשה ללא תשלום ולאחריה:

במהלך תקופת החל"ת וכן במשך 60 ימים לאחר סיומה, מעסיק אינו רשאי, אלא אם כן ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה לפטר, או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת או לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים.

הגבלת הפיטורים, חלה גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה שהגיע לסיומו במהלך תקופת ההיעדרות.

אנו עומדים לרשותכם לסיוע וייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לחוזר זה ובנושאים נוספים.

הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל, ככל שנידרש.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון לחץ כאן.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים!

אנחנו תמיד כאן בשבילכם במענה סבלני לכל שאלה או בעיה!

לקביעת פגישת ייעוץ וליצירת קשר

ניתן לחייג למספר 058-5549010 או למלא את הטופס:

דילוג לתוכן